Kívánságteljesítéssel kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó

Adatvédelmi Tájékoztató

I. Bevezető

A Csodalámpa Alapítvány elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Tevékenysége során betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletét (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja a gyermek, szülő, önkéntes és orvos érintetteket a Csodalámpa Alapítvány kívánságteljesítéssel kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt adatvédelmi fogalmak meghatározását a GDPR 4. cikke tartalmazza.
A személyes adatok kezelője a Csodalámpa Óhaj- Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány (székhely: 1125 Budapest, Alsó - Svábhegyi út 11.; nyilvántartási száma.: 01-01-0008929, a továbbiakban: „Csodalámpa Alapítvány”).

A Csodalámpa Alapítvány elérhetősége:

telefonszám: +36 (1) 3270910
e-mail cím: info@csodalampa.hu
weboldal: www.csodalampa.hu

A kezelt adatokat a Csodalámpa Alapítvány azon dolgozói és önkéntesei ismerhetik meg, akik a kívánságok teljesítésében közreműködnek.

II. Adatkezelő

A személyes adatok kezelője a Csodalámpa Óhaj- Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány (székhely: 1125 Budapest, Alsó - Svábhegyi út 11.; nyilvántartási száma.: 01-01-0008929, a továbbiakban: „Csodalámpa Alapítvány”).

A Csodalámpa Alapítvány elérhetősége:

 • telefonszám: +36 (1) 3270910
 • e-mail cím: info@csodalampa.hu
 • weboldal: www.csodalampa.hu

A kezelt adatokat a azon természetes és jogi személyek ismerhetik meg, akik a kívánságok teljesítésében közreműködnek.

III. Adatvédelmi Tisztviselő

A Csodalámpa Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége az alábbi:

 • e-mail: adatvedelem@csodalampa.hu
 • telefonszám: +36 (1) 3270910

IV. A kezelt adatok köre
A Csodalámpa Alapítvány különösen az alábbi, az érintettek által átadott személyes adatokat kezelheti a kívánságteljesítéssel összefüggésben:

A. Az érintett gyermek alábbi adatai:

 • neve;
 • egészségi állapotára vonatkozó információkra, azaz a gyermek betegségének megnevezése;
 • születési helye és ideje;
 • lakcíme;
 • telefonszáma
 • törvényes képviselőjének neve;
 • a gyermek útlevél és személyi igazolványszáma, amennyiben a kívánság teljesítése ezt szükségessé teszi;
 • fényképe.

B. Az érintett gyermek szülőjének, gyámjának, vagy egyéb gondviselőjének alábbi adatai:
 • neve;
 • lakcíme;
 • levelezési címe;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • adószám (amennyiben szükséges);
 • bankszámlaszám(amennyiben szükséges);
 • gépjármű rendszáma (amennyiben szükséges)

C. Az érintett gyermek orvosának, illetve más egészségügyi személy alábbi adatai:
 • neve;
 • levelezési címe;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • munkahely megnevezése és címe
 • adószám (amennyiben szükséges);
 • bankszámlaszám (amennyiben szükséges);

D. Az érintett önkéntesek alábbi adatai:
 • név
 • születési hely, idő
 • anyja neve
 • állampolgársága
 • lakcím
 • levelezési cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • munkahely
 • adószám (amennyiben szükséges)
 • bankszámlaszám (amennyiben szükséges)
 • gépkocsi rendszám (amennyiben szükséges)

V. A személyes adatok kezelésének célja

A. Az érintett gyermek adatai esetében az adatkezelés célja a kívánságtételre való jogosultság megállapítása, valamint a kívánság teljesítés megszervezése és lebonyolítása.

B. Az érintett gyermek szülőjének, gyámjának, gondviselőjének adatai esetében az adatkezelés célja a kapcsolattartás a gyermek kívánságának teljesítése, megszervezése, és lebonyolítása érdekében.

C. Az orvosok és más egészségügyi dolgozók személyes adatai esetében az adatkezelés célja a kívánság teljesítésével kapcsolatos egészségügyi kockázatok felmérése, valamint a kapcsolattartás a gyermek kívánságának teljesítése, megszervezése, és lebonyolítása érdekében.

D. Az önkéntes adatai esetében az adatkezelés célja az önkéntessel kötött szerződés teljesítése, a kapcsolattartás a gyermek kívánságának teljesítése, megszervezése, és lebonyolítása érdekében, továbbá az esetleges költségtérítés átutalásának lebonyolítása.

VI. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a gyermek, a szülő, és az orvos esetében az érintett hozzájárulása, az önkéntes esetében az önkéntessel kötött szerződés teljesítése. Amennyiben az érintett gyermek a 16. életévét még nem töltötte be, helyette a hozzájárulást törvényes képviselője adja meg.
Az érintett gyermek egészségügyi adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénnyel összhangban az érintett írásbeli hozzájárulása.
Az érintett bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VII. A személyes adatok címzettjei / címzettjeinek kategóriái
A Csodalámpa Alapítvány az érintett gyermek kívánságának teljesítése érdekében a gyermek adatait továbbíthatja

a) a gyermek kezelőorvosának;
b) a kívánságot teljesítő jogi, vagy természetes személy(ek) részére;
c) ha a kívánság teljesítésére pályázati forrásból kerül sor, a pályáztató részére, a pályáztató pályázati feltételeinek megfelelően a pályázatban vagy az elnyert pályázat utólagos kötelező elszámolása során.

A Csodalámpa Alapítvány az adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

VIII. A személyes adatok tárolásának időtartama

A Csodalámpa Alapítvány a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat főszabály szerint a kívánság, illetve az önkéntes szerződés teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

A kívánság teljesítését követően a Csodalámpa Alapítvány csak az érintett gyermek azonosításához szükséges személyes adatait kezeli a gyermek 21. életévének betöltéséig, annak érdekében, hogy a Csodalámpa Alapítvány alapszabályában meghatározott kritérium teljesülése nyomon követhető legyen, amely szerint egy gyermek csak egy alkalommal jogosult arra, hogy a kívánságát a Csodalámpa Alapítvány teljesítse.

Ezen túlmenően a kívánság teljesítését követően, amennyiben szükséges, a Csodalámpa Alapítvány az orvos, és a kívánságot teljesítő önkéntes adatait a számviteli és adó jogszabályoknak való megfelelés céljából szükséges ideig kezeli.

A többi érintett személyes adatainak kezelését, illetve a gyermek személyazonosságának megállapításához nem szükséges adatok kezelését a Csodalámpa Alapítvány a kívánság teljesítését követően megszünteti.

IX. Az érintettek jogai
Az érintetteknek joga van:

a) Tájékoztatást és hozzáférést kérni a róla kezelt személyes adatokról;

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

b) A Csodalámpa Alapítvány által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

c) A GDPR 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni;

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az Csodalámpa Alapítvány köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

d) A GDPR 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni a Csodalámpa Alapítványt;
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.

e) Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha az érintettre vonatkoznak a GDPR 20. cikkében rögzített feltételek;
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

f) Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre a GDPR 21. cikke alapján lehetőség van;

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon a Csodalámpa Alapítványhoz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, a fenti II. vagy III. pontokban megjelölt elérhetőségeken. A Csodalámpa Alapítvány a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy a Csodalámpa Alapítvány jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

X. Eltérő célú adatkezelés

Amennyiben a Csodalámpa Alapítvány a gyűjtött adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintetteket erről az eltérő céltól, és minden további releváns információról.

XI. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

A Csodalámpa Alapítvány jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az Adatvédelmi Tájékoztató dátuma a dokumentum végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

Kelt: Budapest, 2018. május 25.


Belépés