Adatvédelmi tájékoztató


A "Csodabogarak.com" magánadományozói és támogatói oldal

Adatvédelmi Tájékoztatója

I. Bevezető
A Csodalámpa Alapítvány elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Tevékenysége során betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletét (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az érintetteket a Csodalámpa Alapítvány „Csodabogarak” kampányára vonatkozó adatkezelési tevékenységéről. A „Csodabogarak” kampány keretében az érintetteknek lehetőségük van sportrendezvényeken és más eseményeken való részvétellel kapcsolatos adománygyűjtésre és adományozásra, illetve eseményhez kapcsolódó, vagy attól független magánadományozásra.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt adatvédelmi fogalmak meghatározását a GDPR 4. cikke tartalmazza. A GDPR magyar nyelvű szövege ide kattintva elérhető

II. Adatkezelő
A személyes adatok kezelője a Csodalámpa Óhaj- Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány (székhely: 1125 Budapest, Alsó - Svábhegyi út 11.; nyilvántartási száma.: 01-01-0008929, a továbbiakban: „Csodalámpa Alapítvány”).

A Csodalámpa Alapítvány elérhetősége:

telefonszám: +36 (1) 3270910
e-mail cím: info@csodalampa.hu
weboldal: www.csodalampa.hu

A kezelt adatokat a Csodalámpa Alapítvány Csodabogarak kampányában közreműködő munkatársai ismerhetik meg.

III. Adatvédelmi Tisztviselő
A Csodalámpa Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége az alábbi:

e-mail: adatvedelem@csodalampa.hu
telefonszám: +36 (1) 3270910

IV. A kezelt adatok köre
A Csodalámpa Alapítvány különösen az alábbi, az érintettek által átadott személyes adatokat kezelheti a Csodabogarak kampánnyal összefüggésben:

A. A sport vagy más eseményt szervező, illetve azon résztvevő „Csodabogarak” alábbi adatai:
• név;
• telefonszám;
• e-mail cím;
• versenyszám vagy esemény megnevezése;
• bemutatkozó szöveg, esemény leírása;
• fénykép;
• csapatnév;

B. A magánadományozó „Csodabogarak” alábbi adatai:
• név, vagy becenév (de anonim adományozás is lehetséges);
• e-mail cím;
• adomány összege;
• irányítószám;
• publikus hozzászólás (opcionális);
• személyes üzenet a Csodalámpa Alapítványnak (opcionális);
• bemutatkozó szöveg (opcionális);
• fénykép (opcionális);
• melyik Csodabogarat, eseményt támogatja;

V. A személyes adatok kezelésének célja
A. A „Csodabogarak” esetében az adatkezelés célja a Csodabogarak.com oldalon folyó kampányok megszervezése és lebonyolítása, azaz a Csodabogarak honlapon a vonatkozó sport vagy más esemény létrehozása, és az adományozáshoz szükséges adatok megadása a potenciális támogatók részére.

B. Az adományozó Csodabogarak adatai esetében az adatkezelés célja az adományozás lebonyolítása, és az adományok feldolgozása, könyvelése, adminisztrációja, visszaigazolása.

VI. A személyes adatok kezelésének jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatvédelmi hozzájárulás meg nem adásának következménye, hogy az érintett a Csodabogarak kampányban nem vehet részt.

VII. A személyes adatok címzettjei / címzettjeinek kategóriái
A Csodalámpa Alapítvány a Csodabogarak kampányokkal összefüggésben kezelt személyes adatokat nem továbbítja harmadik személyeknek.
A Csodalámpa Alapítvány az adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

VIII. A személyes adatok tárolásának időtartama
A Csodalámpa Alapítvány a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat főszabály szerint az adott eseményt követő 1 évig kezeli.

Ezen túlmenően az adott eseményt követően, a Csodalámpa Alapítvány az érintettek személyes adatait a számviteli, adó és más alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés céljából szükséges ideig kezeli.

IX. Az érintettek jogai
Az érintetteknek joga van:

a) Tájékoztatást és hozzáférést kérni a róla kezelt személyes adatokról;

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

b) A Csodalámpa Alapítvány által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

c) A GDPR 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni;

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az Csodalámpa Alapítvány köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

d) A GDPR 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni a Csodalámpa Alapítványt;
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.
e) Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha az érintettre vonatkoznak a GDPR 20. cikkében rögzített feltételek;
Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
f) Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre a GDPR 21. cikke alapján lehetőség van;

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon a Csodalámpa Alapítványhoz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, a fenti II. vagy III. pontokban megjelölt elérhetőségeken. A Csodalámpa Alapítvány a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy a Csodalámpa Alapítvány jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

X. Eltérő célú adatkezelés
Amennyiben a Csodalámpa Alapítvány a gyűjtött adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintetteket erről az eltérő céltól, és minden további releváns információról.

XI. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosítása
A Csodalámpa Alapítvány jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az Adatvédelmi Tájékoztató dátuma a dokumentum végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 21.


Belépés